Co jsme vykonali

Naše aktivity pro záchranu Šumavy

 

 1. Prosinec 2015/leden 2016 - Připomínky k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny - situace na Šumavě je kritická. Členové naší skupiny na Šumavě dlouhodobě žijí, hospodaří nebo na Šumavu dlouhodobě jezdí. Zachytili jsme přípravu novely a její možné katastrofální následky. Právník naší skupiny vypracoval se znalostí pravdy o Šumavě podklady, které měly být využity na projednávání zákona ve výboru pro životní prostředí dne 4.2.2016.
 1. 17.1.2016 - První čtení zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - právník naší skupiny byl přítomen při projednávání novely zákona.
 1. Únor 2016 - Návrh na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny - iniciativně jsme se pustili do vypracování návrhu novely zákona v ustanoveních, která by mohla ihned změnit situaci. Jde hlavně o změnu postavení Správy NPŠ, v jejichž rukou je kumulována absolutní moc nad územím národního parku bez zodpovědnosti nad tristním stavem, kam její vedení Šumavu přivedlo. Navrhujeme, aby park vedla Rada NPŠ, která by nebyla pouze poradním, ale řídícím orgánem. Rada by měla nové složení ze zástupců všech zainteresovaných stran. Toto opatření by bylo účinné, jednoduché a bez dodatečných finančních nákladů. Náš návrh byl předán poslanci.
 1. 20.2.2016 - Dopis poslancům - píšeme osobní dopis všem poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s fotodokumentací zničených vrcholových partií Šumavy. A protože na prvním čtení novely zákona o ochraně přírody a krajiny jeden z poslanců vznesl otázku: Jaká by tedy měla Šumava být? – nabízíme v dopise poslancům vizi nezničené Šumavy budoucnosti.
 1. 19.3.2016 - Petice za změnu zákona o ochraně přírody a krajiny - předána Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i s podepsanými petičními archy. Jádrem petice je dopis poslancům pro uvědomění si závažnosti celé záležitosti. Oslovujeme občanskou veřejnost pro podporu nového řešení situace na Šumavě.
 1. 9.2.2017 - Dopis prezidentu republiky o stavu Šumavy - předseda našeho petičního výboru sděluje prezidentu důležité informace týkající se stavu Šumavy před jeho vystoupením k projednávání novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Přílohou jsou výše uvedené dokumenty: petice poslancům Parlamentu ČR, Připomínky k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny a Návrh na novelu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 1. 17.2.2017 - Dopis prezidentu republiky - právník z našich řad informuje pana prezidenta o aktuálních tlacích Správy NPŠ na hospodařící farmáře.
 1. 23.2. 2017 a 27.2.2017 – Dopisy od prezidenta republiky - jsou reakcí na dva předešlé dopisy s oceněním naší iniciativy směřující k záchraně a zajištění řádné péče nejen o Šumavu, ale i o ostatní národní parky, včetně jejich využívání i otevření veřejnosti.
 1. 4.3.2017 - Podnět prezidentu republiky k přezkumu návrhu novely zákona o ochraně přírody Ústavním soudem - 1.3.2017 sněmovna poprvé schválila návrh novely zákona v původní, sněmovnou navržené podobě. Náš dopis obsahuje žádost prezidentu republiky, aby podal návrh na zrušení novely. Jsou zde vyznačena místa v návrhu, která jsou v rozporu s Ústavou ČR i s Listinou základních práv a svobod.
 1. 12.3.2017 - Dopis šéfredaktoru časopisu National Geographic (EN verze) - sdělte pravdu o Šumavě v časopise National Geographic.- je výzva člena naší skupiny, který mnoho let tento časopis odebírá a zajímá se o okruh témat, která jsou v něm zveřejňována. Dopis obsahoval bohatou fotografickou dokumentací. Zároveň byla odeslána i anglická verze dopisu do americké redakce časopisu National Geographic. Oba dopisy zůstaly bez odpovědi.
 1. 12.3.2017 - Stížnost Evropské komisi v Bruselu- stížnost na úřady státní správy České republiky pro zničení 20 000 hektarů lesa na Šumavě. Zmiňujeme, že škody přírodní i majetkové mohou mít v budoucnu vliv na sousedící regiony Německa a Rakouska. Přiložena fotodokumentace.
 1. 14.3.2017 - Kancelář prezidenta republiky - odpověď na naši žádost o přezkoumání návrhu zákona Ústavním soudem. Odbor legislativy a práva říká, že neshledal v navrhovaném zákoně zřejmé nesprávnosti, které by odporovaly Ústavě na rozdíl od známého mínění prezidenta.
 1. 21.3.2017 - Dopis poslancům - po vrácení návrhu zákona zpět prezidentem republiky. Jde o silný apel našeho právníka na poslance s přehlednými a alarmujícími argumenty. Dát Správě NPŠ další pravomoci je velká hrozba pro Šumavu i pro ty, co na Šumavě žijí a hospodaří.
 1. 21.3.2017 - Podání Nejvyššímu kontrolnímu úřadu od veřejnosti - je zde popsána v bodech praxe Správy NPŠ na území Šumavy, jsou formulovány rozpory ve výsledku péče s právním řádem a je podána žádost NKÚ o zařazení této problematiky do plánu kontrolní činnosti s navržením konkrétních bodů kontroly.
 1. 31.3.2017 - Odpověď Nejvyššího kontrolního úřadu na naše podání - kde se sděluje, že zákon neumožňuje NKÚ plánovat a realizovat kontroly na základě individuálních vnějších podnětů. Poznatky fyzických a právnických osob NKÚ využívá jako doplňkový materiál.
 1. 4.4.2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala veto prezidenta a přijala svou verzi zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou neschválil ani Senát ČR - je zde přiložena e-mailová zpráva poslaná všem poslancům před konečným hlasování s důrazným varováním před hyperkumulací neomezené moci do rukou Správy NPŠ, která povede ke katastrofálním následkům. Hodinu před samotným hlasování dostali poslanci aktuální video z tohoto dne z oblasti Poledníku, aby viděli, co svým souhlasem podporují.
 1. 16.4.2017 - Rozšíření stížnosti Evropské komisi - přijetí zákona legalizuje jak již proběhlé ničení, tak umožňuje pod rouškou zákona, tedy legálně, ničit další cenná území po dobu následujících desítek let. Přitom schválení proběhlo bez vyhodnocení stavu, do jakého Šumavu přivedlo hospodaření Správy NPŠ za 25 let její existence. Upozorňujeme na dvě fotografie území zasaženého hurikánem Kyril ve srovnatelném místě Šumavy. První je z vojenského území Boletice, kde vojáci území poničené hurikánem vyčistili a osázeli 4 mil. nových stromů, druhá fotografie ukazuje území, které patří Správě NPŠ vykazující znaky apokalypsy - tedy bez jakékoliv péče, tak začínala kůrovcová kalamita.
 1. 18.4.2017 - Dopis prezidentu republiky ke krokům po schválení novely zákona o ochraně přírody - jelikož stávající právní prostředí nedává občanům žádnou možnost odvolání a dovolání se proti zřejmému porušování práv občanů, obracíme se na pana prezidenta jako na hlavního představitele České země a nejvyššího zástupce občanů ČR, aby použil své pravomoci a učinil kroky k nápravě, aby nemohla být více ničena vzácná část České země a její bohatství a též duchovní hodnoty, ve které každý potřebuje věřit.
 1. 20.4.2017 - Podklady Senátu ČR - předkládáme senátorovi body k možnému podání návrhu na zrušení části zákona o ochraně přírody a krajiny. Opatření, která novela nově svěřuje Správě NPŠ, umožňují výkon absolutní moci nad celým územím, tedy i nad životy a prací obyvatel v NPŠ a dávají správě do rukou pravomoc zřizování tzv. bezzásahových zón, kde bude omezený pohyb osob. V zákoně není limit pro takové zóny, může tedy postihnout velké území parku. Šumava se může uzavřít lidem bez jakékoliv péče. V dopise jsou dále formulovány základní právní vady, které zákon obsahuje a doporučení, aby skupina senátorů podala návrh k Ústavnímu soudu na zrušení novely.
 1. Třetí dopis od prezidenta republiky - prezident republiky si je dobře vědom negativních dopadů novely zákona o ochraně přírody a krajiny na přírodu Národního parku Šumava, na jeho obyvatele i na jeho návštěvníky. Dále jsou v dopise vysvětleny důvody, proč návrh Ústavnímu soudu na zrušení novely zákona o ochraně přírody a krajiny nepodá.
 1. 15.6.2017 - Dopis Evropské komise z Bruselu - jako odpověď na naše dva dopisy (EN verze) - úředník Evropské komise píše, že Správa NPŠ zavádí politiku nevměšování a nezasahování do přírodních procesů. S tím, že pokud podání nerozšíříme, bude další prověřování zastaveno.
 1. 28.6.2017 - Dopis Evropské komisi - reakce na předešlý dopis - Péče není právo, ale povinnost - uvádíme, co vše je díky zvolenému managementu Správy NPŠ na Šumavě ve zhoršujícím se či kritickém stavu s odkazy i na jiné zdroje informací. Předkládáme přesnou právní citaci ze zákonů EU, s nimiž je stav péče o Šumavu v rozporu.

Kontakty

 • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile