Rozpor novely s Ústavou

Detailní komentář k rozporu s ústavním pořádkem

 • Je zřejmé, že stát nedbá šetrného využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství, tedy neplní svoji základní povinnost uvedenou v článku 7 Ústavy České republiky. Novela zákona mu ještě umožňuje tuto nečinnost zakonzervovat, tedy přímo porušit článek 7 Ústavy a „nedbat“ o přírodní bohatství a jeho zachování.

 • Pravděpodobně je porušen článku 35 Základní listiny práv a svobod, kdy každý má právo na příznivé životní prostředí a při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

 • Novela umožňuje, aby v rozporu s Ústavou České republiky došlo k omezením, která budou znamenat zavedení absolutní vlády orgánů ochrany přírody nad životy a majetkem lidí, obcí a dalších subjektů, kteří v daném území trvale žijí, pracují a podnikají.
 • Novela žádným způsobem nezohledňuje skutečnost, že v národních parcích žijí trvale lidé a jsou součástí celého území.
 • Orgány ochrany přírody jsou oprávněny stanovovat klidová území (§ 17 zákona) a dále členit území na jednotlivé zóny s omezeným režimem (§ 18). Jedná se o hluboký zásah do výkonu vlastnického práva České republiky a jiných subjektů, který nemá v právním řádu oporu a znamená velké omezení v užívání daného území.
 • Kritéria pro zařazení určitého území do klidového území či do jednotlivé zony jsou velmi vágní, nesplňují hlediska transparentnosti, jasnosti a přezkoumatelnosti (např. umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo území, kde převládají přirozené ekosystémy). Je povinností zákonodárce, aby takováto územní omezení byla vázána na kritéria s výše uvedenými kvalitami.
 • Novela vylučuje klasické správní řízení a umožňuje vydávat orgánům ochrany přírody dle jejich pravomocí opatření obecné povahy. Jedná se o dokument, který svoji povahou není ani rozhodnutím ani právním předpisem a jeho přezkoumatelnost je omezená. V případě tak zásadních zásahů jako je nařizování klidových území nebo zahrnutí území do zóny přírodní a dalších, nemůže být určeno takovémuto dokumentu. Tyto restrikce musí být buď stanoveny zákonem, a to velmi konkrétně, nebo na základě konkrétních kritérií je nutné rozhodovat v klasickém správním řízení, jehož výstup je možné přezkoumat v rámci správního soudnictví.
 • V § 64 mají orgány ochrany přírody právo omezovat vstup na území z důvodu ochrany přírody po projednání s obcemi za podmínek, že hrozí poškozování území nadměrnou návštěvností. Takovýto zásah do vlastnických práv a do omezování užívání území vázaný na naprosto vágní podmínky je ustanovením, které je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR. Tento zákaz je vyhlašován opatřením obecné povahy, což je naprosto nedostatečná procesní forma pro taková omezení. Dále je nutné vzít v potaz, že na území národních parků se nacházejí obce, což by v konečném důsledku mohlo vést až diktátu vůči těmto samosprávným celkům.
 • Ochrana lesů – lesy v národních parcích nelze zařazovat, jak je navrženo, do kategorie lesů hospodářských (dle zákona o lesích se jedná o lesy zvláštního určení), což vede k neoprávněným závěrům a praxe tomu nasvědčuje, že tedy není nutné se o lesy starat, dřevo v případě kalamit není nutné vůbec těžit, a pokud se těží, není činěno způsobem, který by byl pro využitelnost dřeva optimální. Takto zákon zakonzervovává stav, kdy se s lesy nic neděje, jsou zanedbané a nic nenutí Správu parku, aby odpovědným způsobem o lesy pečovala. Ochrana přírody neznamená, že případné majetkové škody jsou tolerovatelné a správa parků nemusí efektivním způsobem hospodařit s majetkem českého státu.
 • Novela umožní vznik dalších miliardových škod na majetku českého státu na Šumavě. Podle znaleckého posudku (dopis Ing. K.Simona Ministru ŽP z 10.6.2014 sumavanet.cz/modrava/ou/user/deska/2014/Brabec_NP%20Sumava.pdf) týkajícího se již závažně poškozeného a umírajícího území v NP Šumava o rozloze 20 000 hektarů je způsobená škoda odhadnuta na 100 miliard Kč. Škoda na 1 hektar je tedy 5 milionů Kč. Pokud by rozsah poškození s úměrným rozšířením klidové zóny vzrostl jen o 10 000 hektarů, vznikne státu další škoda ve výši 50 miliard Kč.
 • Nelze správním orgánům, byť mají chránit hodnotu tak ušlechtilou jako je přírodní bohatství, dávat do rukou nástroje, které v konečném důsledku znamenají změnu způsobu využití části území bez jasných kritérií. Takové nástroje a takové možnosti může mít pouze zákonodárný sbor a jenom v intencích Ústavy a Ústavních zákonů České republiky. Žádný zákon toto nesvěřuje správnímu orgánu.

Kontakty

 • Email: info@pravdaosumave.cz

Příspěvky

Z fotodokumentace

fotodokumentace paticka 01

fotodokumentace paticka 02

fotodokumentace paticka 03

fotodokumentace paticka 04

fotodokumentace paticka 05

fotodokumentace paticka 06

fotodokumentace paticka 01 mobile

fotodokumentace paticka 02 mobile

fotodokumentace paticka 03 mobile

fotodokumentace paticka 04 mobile

fotodokumentace paticka 05 mobile

fotodokumentace paticka 06 mobile